Principes van sociale verantwoordelijkheid


 

A. Eerlijke arbeidsomstandigheden 

De Brother Group erkent het belang van het voorzien in rechtvaardige arbeidsomstandigheden en respecteert en erkent fundamentele mensenrechten, en verwacht tevens dat mensen die werken voor, en in dienst zijn van de Brother Group volgens dezelfde wijze handelen. 

 

1. Non-discriminatie en non-intimidatie

De Brother Group tolereert geen discriminatie en intimidatie. Specifiek zal de Brother Groep:

(1) onrechtmatig discrimineren op basis van, bijvoorbeeld, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, zwangerschap, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vereniging, burgerlijke staat, etnische achtergrond, religie of invaliditeit; of

(2) de waardigheid van een persoon schenden door deel te nemen aan intimidatie of misbruik (op enige basis of in enige vorm), lijfelijke straffen, mentale of fysieke dwang of dreiging met dergelijke behandeling.

 

2. Eerlijke en rechtmatige arbeidsomstandigheden

De Brother Group streeft ernaar alle lokale wetten en regels, instructies van competente overheden of toepasselijke lokale industriepraktijken met betrekking tot arbeidsomstandigheden na te leven, inclusief uren, lonen en vergoedingen (inclusief minimumlonen) en overtijd.

 

3. Vrijheid van vereniging

De Brother Group respecteert de rechten van werknemers in alle landen waarin we werkzaam zijn om zich vrijelijk te verenigen met anderen, al of niet lid te worden van een vakbond, zich te laten vertegenwoordigen en deel te nemen aan ondernemingsraden conform lokale wetten en regels.

 

4. Kinderen en dwangarbeid

De Brother Group tolereert geen illegale arbeidspraktijken en neemt hier niet aan deel. Specifiek zal de Brother Group:

(1) geen dwangarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid gebruiken;
(2) van medewerkers niet eisen dat zij door de overheid verstrekte identificatie, paspoorten of werkvergunningen aan Brother overhandigen als voorwaarde voor dienstverband (behalve tijdelijk overhandigen voor identificatiecontrole of overheidsformaliteiten);
(3) niet bewust personen jonger dan de leeftijd voor het voltooien van verplichte scholing conform lokale wetten in dienst nemen;
(4) niet bewust personen jonger dan 15 jaar (of 14 in landen waar de wet dit toestaat) in dienst nemen; of
(5) medewerkers jonger dan 18 jaar geen werk toewijzen dat waarschijnlijk hun gezondheid of veiligheid in gevaar brengt.

 

5. Duidelijk gedefinieerd disciplinair beleid

De Brother Group zal een duidelijk disciplinair beleid en disciplinaire procedures definiëren en dit beleid en deze procedures mededelen aan de werknemers. 

 

6. Klokkenluidersysteem

Elk bedrijf van de Brother Groep zal een klokkenluidersysteem opzetten en medewerkers aanmoedigen om schendingen van deze principes, ander bedrijfsbeleid, lokale wetten en voorschriften te melden. De Brother groep machtigt medewerkers niet om vergeldingsmaatregelen te nemen tegen personen die te goeder trouw melding maken van een overtreding en zal, waar van toepassing en indien toegestaan door lokale wetgeving, de anonimiteit van klokkenluiders garanderen.


 

B. Gezondheid en veiligheid

1. Gezondheid en veiligheid op het werk

De Brother Group zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels voor het voorzien in een veilige en gezonde werkplaats voor onze medewerkers.

De Brother Group beschermt de gezondheid en veiligheid van medewerkers op de werkvloer als volgt:

(1) evaluatie en beheer van potentiële veiligheidsrisico’s waaronder fysiek zwaar werk, elektrische en andere energiebronnen, brand, voertuigen en blootstelling aan chemicaliën en andere biologische en fysische agentia.
(2) zorgen voor goed ontworpen en goed onderhouden werkplekken en geschikte beschermingsmiddelen; 
(3) implementatie van veilige werkprocedures en -systemen en zorgen voor voortdurende training en systemen om beroepsgebonden letsel en beroepsziekte te voorkomen, te beheren, te volgen en te registreren; en 
(4) implementatie van strategieën en responsprocedures voor noodsituaties waaronder evacuatieprocedures, -oefeningen en herstelplannen.

 

 

2. Sanitair, voedsel en huisvesting

De Brother Group biedt medewerkers en eventuele derden die werken op ons terrein schone toiletvoorzieningen en schoon water. Faciliteiten voor het bereiden en eten van voedsel worden, waar aanwezig, schoon gehouden.

Waar aanwezig worden slaapzalen goed onderhouden, schoon en veilig gehouden, en uitgerust met geschikte nooduitgangen, warm water voor douches, afdoende warmte en ventilatie en persoonlijke ruimte, geheel conform de lokale normen.

 

 

C. Het milieu

Om de samenleving te helpen bij duurzame ontwikkeling, zal de Brother Groep in haar beleid inzake milieubescherming, ernaar streven de impact van ons bedrijf op het milieu te verminderen in alle aspecten van onze activiteiten en in elke fase van de levenscyclus van een product, zoals ontwerp, ontwikkeling, productie, klantgebruik, afvoeren, voor hergebruik en recycling.

De Brother Groep zal beschikken over alle vereiste milieuvergunningen en -licenties en voldoen aan alle toepasselijke internationale en binnenlandse milieuwetten en -voorschriften, inclusief beperkingen op het gebruik van bepaalde stoffen.

 

 

D. Ethische en respectabele bedrijfsvoering

De Brother Group zal met de hoogst mogelijke integriteit en ethiek handelen in alle aspecten van onze activiteiten.

1. Eerlijke handel

De Brother Group zal zich houden aan de anti-trust- en mededingingswetten van de landen en regio’s die van toepassing zijn op onze activiteiten en zal niet deelnemen aan handelingen die vrije en eerlijke concurrentie beperken of verstoren.

Bij het inkopen van goederen en diensten zullen Brother leveranciers onafhankelijk en onder eerlijke omstandigheden worden geselecteerd.

 

2. Gepaste reclame

De Brother Group zal zich houden aan toepasselijke normen voor reclame en zal zich onthouden van het bewust gebruiken van misleidende of onjuiste reclame.

 

3. Ongepast voordeel

De Brother Group zal niet deelnemen aan enige vorm van corruptie, afpersing of verduistering. Steekpenningen of andere middelen voor het verkrijgen van onrechtmatig of ongepast voordeel zullen niet worden aangeboden of aangenomen.

 

4. Juiste bedrijfsinformatie rapporteren en vastleggen

De Brother Group zal alle vereiste informatie, waaronder boekhoudkundige gegevens, snel en adequaat vastleggen, rapporteren en op passende wijze handhaven.

De Brother Group zal zijn financiële status en informatie over de bedrijfsvoering adequaat en tijdig verstrekken aan aandeelhouders, investeerders en toepasselijke kapitaalmarkten opdat zij met kennis van zaken beleggingsbeslissingen kunnen nemen conform toepasselijke wetten en regels.

Bovendien zal de Brother Group medewerkers verplichten ervoor te zorgen dat verklaringen van een persoonlijke aard in kranten of tijdschriften en op radio, televisie, video of via internet niet de indruk wekken dat zij namens Brother spreken of handelen.

 

5. Informatiebeheer

De Brother Group beschikt over nauwkeurige informatiebeheersystemen en zorgt ervoor dat medewerkers vertrouwelijke informatie met betrekking tot bedrijven van de Brother Group, andere organisaties of onze klanten niet onrechtmatig zonder toestemming verstrekken aan derden.

 

6. Bescherming van persoonlijke informatie

De Brother Group respecteert de privacy van onze klanten, zakelijke contacten en medewerkers en heeft waarborgen ontwikkeld die erop gericht zijn de toegang tot hun persoonlijke informatie te beperken conform lokale privacywetten. De Brother Group waarborgt privé-informatie, waaronder persoonlijke gegevens, lijsten van onze klanten en medewerkers en geeft onze medewerkers geen toestemming privé-informatie te delen, tenzij dit geschiedt in overeenstemming met lokale wetten inzake gegevensbescherming en ons toepasselijke privacybeleid of anderszins met toestemming, voor zover van toepassing.
 

7. Beleid tegen handel met voorkennis

Medewerkers zullen niet betrokken raken bij illegale handel met voorkennis. Illegale handel met voorkennis is de handel in effecten bij het in bezit hebben van niet-openbare informatie over de effecten.
 

8. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

De Brother Group zal ernaar streven de intellectuele eigendomsrechten van de Brother Group, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot patentrechten, handelsmerkrechten en auteursrechten, te beveiligen, te behouden en uit te breiden en de Brother Group zal de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren. De Brother Group en medewerkers zullen de intellectuele eigendomsrechten van anderen niet met opzet schenden.


 

E. Beheersysteem voor implementatie van deze principes

De Brother Group stelt een beheersysteem in om deze principes als volgt te implementeren:

(1) elk bedrijf van de Brother Group zal een eigen gedragscode implementeren die, samen met andere bedrijfsregels, voldoet aan de norm van deze principes en zijn medewerkers verplichten zich aan deze gedragscode te houden;
(2) elk bedrijf van de Brother Group zal, op basis van zijn structuur, aangeven welke afdeling verantwoordelijk is voor implementatie van de gedragscode;
(3) elk bedrijf van de Brother Group zal zijn werknemers regelmatig training geven op het gebied van naleving van de gedragscode;
(4) elk bedrijf van de Brother Group zal periodieke audits uitvoeren om te controleren of deze principes worden nageleefd; en
(5) elk bedrijf van de Brother Group zal tijdig eventuele door de audits vastgestelde afwijkingen corrigeren.

Het senior management dat leiding geeft aan de afdeling Juridische zaken bij Brother Industries Ltd draagt verantwoordelijkheid voor de implementatie van deze principes door alle bedrijven van de Brother Group en het beheersysteem, alsook voor het op regelmatige basis controleren van de status van het beheersysteem.