1. Home Brother
  2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld en voor beperkte doeleinden worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Alle aanpassingen of wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze pagina bekendgemaakt. Deze website (http://www.brother.nl), beschikbaar gesteld door Brother International (Nederland) BV, mag uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Als u deze website gebruikt of materiaal van deze website downloadt, gaat u ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn.  Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken en geen materiaal te downloaden van de website. Op de website staan koppelingen naar andere websites die worden beheerd door aan Brother gelieerde partijen. Het gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke websites.  Bovendien wordt mogelijk van u verlangd dat u akkoord gaat met andere voorwaarden en bepalingen, waaronder, maar niet beperkt tot, die van een gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers, als u bepaalde inhoud downloadt, die, om elke vorm van twijfel uit te sluiten en mogelijke conflicten te voorkomen, voorrang zullen krijgen. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden of over de Website, kunt u contact opnemen met het Web Administration Team via de contactgegevens aan het eind van dit document.

 

Gebruik van materiaal

Brother of diens licentiegevers behouden alle rechten van intellectueel eigendom (rechten die mogelijk bescherming genieten volgens de wet op het auteursrecht, ontwerpwet, handelsnaamwet en andere intellectuele eigendomswetten) betreffende alle documenten, programma’s, films, animaties, artikelen, schetsen, tekeningen, software, databases, handelsmerken, logo’s en andere materialen die op de website ter beschikking staan (hierna "de informatie" genoemd).  Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder(s) van de intellectuele eigendomsrechten verboden om de Informatie op de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te verspreiden, te wijzigen, weer te geven, ten toon te stellen of in de openbaarheid te brengen dan wel om anderszins afgeleide werken te creëren op basis van de Informatie, ongeacht het medium, uitgezonderd voor uw persoonlijk gebruik en uitgezonderd zoals vereist bij de wet of krachtens regelgeving.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Brother stelt alles in het werk om accurate en actuele informatie op de website te plaatsen. Desalniettemin geeft Brother geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie (waaronder de garantie dat bepaalde informatie geschikt zou zijn voor uw specifieke doeleinden of dat de informatie vrij zou zijn van gebreken of computervirussen).  Brother kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de informatie op de website.  Brother is in geen geval aansprakelijk voor enige inbreuk, verlies of schade van wat voor aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, computerproblemen, verlies van gegevens, winstderving, gemiste zakelijke kansen, onderbreking in de bedrijfsvoering, dan wel voor indirecte, bijzondere of bijkomende schade, schade die verder gaat dan de geleden schade, dan wel gevolgschade van wat voor aard ook, voortkomend uit uw gebruik van de informatie op de website, uw gebruik van informatie van websites waarnaar op de website wordt verwezen, of uw onmogelijkheid om de website of websites waarnaar op de website wordt verwezen te gebruiken.  De Informatie op de Website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.
Deze beperking van de aansprakelijkheid is geenszins bedoeld om de aansprakelijkheid van Brother te beperken waar algemeen toepasselijke wetten van kracht zijn.

 

Koppelingen naar andere sites

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op informatie die door ons wordt verzameld over gebruikers van deze Website. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de privacybescherming op andere websites. Sites van derden waarnaar op de website wordt verwezen en sites waarnaar een koppeling op de website voorkomt, vallen niet onder de controle van Brother. Brother is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites.  Brother vermeldt deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak. Vermelding van een koppeling naar een site houdt geenszins in dat Brother de site op wat voor wijze dan ook steunt.

 

Bescherming van persoonlijke informatie

Brother respecteert uw privacy.  De website is grotendeels toegankelijk zonder dat u uw persoonlijke gegevens bekend hoeft te maken en u kunt de gegevens opslaan die door de door ons gebruikte cookies worden verzameld. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, zullen we uw privacy beschermen en ons houden aan de Data Protection Act 1998 en de Data Protection Act 2003.  De Website bevat mogelijk koppelingen of verwijzingen naar externe websites. Brother kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt wanneer u deze externe websites bezoekt.

 

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door een website op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst om de website efficiënter te laten werken.
Deze Website gebruikt de volgende twee soorten cookies:
Sessiecookies: tijdelijke cookies die op uw computer aanwezig blijven tot u de website verlaat.  
Permanente cookies: deze cookies blijven op uw computer aanwezig nadat u de Website hebt verlaten.

 

Deze cookies worden gebruikt voor:

  • Uw instellingen op te slaan
  • Gegevens lokaal op te slaan in plaats van op de website, zodat ze sneller toegankelijk zijn
  • Informatie op te slaan voor uitwisseling tussen twee webpagina’s
  • Te onthouden welk gedeelte en/of welke taalversie van de Website u bezoekt (zodat u de volgende keer verder kunt gaan waar u gebleven was)
  • Ons te helpen u te herkennen bij uw volgende bezoek aan de Website, zodat we speciale informatie of reclame kunnen weergeven die aansluit bij uw wensen en voorkeuren en zodat u niet meerdere keren dezelfde advertenties te zien krijgt.

 

Wij kunnen de hulp inroepen van derden om te helpen bij deze monitoring en analyse.

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te wijzen door de instellingen van uw browser aan te passen.  Als u dit wilt doen, raadpleeg dan het menu Help van uw browser.  Als u de cookies uitschakelt, bestaat de mogelijkheid dat u niet meer alle interactieve functies van de Website kunt gebruiken.

 

Handelsmerken

Brother en het Brother-logo* zijn handelsmerken van Brother Industries, Ltd., geregistreerd in Japan en andere landen.  Alle op de Website genoemde handelsnamen, logo’s en productnamen van andere bedrijven zijn een handelsnaam of handelsmerk van de desbetreffende bedrijven.

 

Scheidbaarheid

Als enige bepaling in deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn als gevolg van de wetten van de staat of het land waarvoor deze voorwaarden bedoeld zijn, dan wordt de desbetreffende bepaling in de desbetreffende staat of het desbetreffende land gescheiden van deze voorwaarden in de mate waarin de bepaling onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is.  Een dergelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid is echter niet van invloed op de overige bepalingen van de voorwaarden, die dus onverminderd van kracht blijven.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle geschillen die mogelijk voortkomen uit of samenhangen met de onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechtbanken zijn rechtsbevoegd voor geschillen die ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze voorwaarden.

 

Contactgegevens

Stuur een e-mail naar Web Administratie

Of stuur een brief naar: Brother International (Nederland) BV
t.a.v. Web Administratie
Postbus 600
1180 AP  Amstelveen