1. Home Brother
  2. Garantiediensten, Service uitbreidingen en Algemene voorwaarden

 

Brother levert al jaren producten van uitstekende kwaliteit. Elk product wordt geleverd inclusief minimaal twee jaar fabrieksgarantie en bij sommige producten wordt het eerste jaar zelfs vervangen door een extra garantiedienst, zoals de gratis “On-Site” of “Pickup & Return” service. Aangezien een storing echter nooit volkomen uit te sluiten is en wij u graag optimaal willen helpen, levert Brother diverse service uitbreidingen (alleen voor nieuwe apparatuur en binnen één maand na aankoop, daarna moet het product eerst bij Brother gecontroleerd worden). Deze garantiediensten en service uitbreidingen gelden alleen indien u uw product online geregistreerd hebt binnen één maand na aankoop en u de daarbij behorende algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.


Garantiediensten

Brother verzorgt de volgende garantiediensten op haar producten, afhankelijk van het product (zie op het product zelf wat van toepassing is).

Gratis Carry-In service (standaard fabrieksgarantie)

Brother International (Nederland) B.V. heeft een eigen technische afdeling die er voor zorg draagt dat de producten weer optimaal hersteld worden. Is er sprake van standaard fabrieksgarantie, dan kan het product zonder meer bij Brother aangeleverd worden. Wel moet de garantie aangetoond worden door een kopie van de aankoopnota mee te sturen. Dit hoeft niet via de reseller te gebeuren, een eindgebruiker kan zijn/haar reparatie ook bij Brother inleveren of opsturen. Brother streeft er naar alle reparaties binnen een week af te handelen. Indien voorzien van een goede verpakking, zorgt Brother dat een garantie reparatie, die naar Brother is toegezonden, kosteloos wordt teruggestuurd. Het aanleveradres is: Brother International (Nederland) BV, Afdeling TD, Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen.


Gratis Pickup & Return service
Bij een aantal producten, zie www.brother.nl/garantiediensten, is het eerste garantiejaar vervangen door gratis één jaar “Pickup & Return” service, het tweede jaar blijft “Carry-in”. Hierbij zorgt Brother, in het geval van een storing**, voor het afhalen en terugsturen van de apparatuur (mits voorzien van een goede verpakking).

Gratis On-Site service*
Voor alle kleuren laserproducten, zie www.brother.nl/garantiediensten, geldt een vervanging van de standaard garantie door gratis twee jaar On-Site service. Dit geldt alleen als het product binnen één maand na aankoop via de Brother website geregistreerd is. Als aan deze voorwaarden is voldaan, komt in geval van een storing** een monteur van Brother het product ter plekke repareren. Voor diverse led- en mono laserproducten geldt een vervanging van het eerste garantiejaar door een gratis één jaar On-Site service, het tweede jaar blijft Carry-In.

 

Service uitbreidingen

Naast bovenstaande garantiediensten biedt Brother diverse (betaalde) service uitbreidingen om ervoor te zorgen dat u uw Brother product zo zorgeloos mogelijk kunt blijven gebruiken.

MPS servicepakket*
Voor de MPS markt zijn MPS servicepakketten leverbaar. Deze service zorgt ervoor dat, voor een periode van drie, vier of vijf jaar vanaf de aankoop, in geval van een storing**, de volgende werkdag een monteur van Brother op uw locatie het probleem komt verhelpen. Voor deze MPS contractvormen gelden dezelfde condities als een On-Site servicepakket, maar zijn hierbij de aan slijtage onderhevige onderdelen wel inbegrepen.

On-Call service*
Is van een contract geen sprake, maar een monteur op de werkplek toch gewenst, dan kan er een beroep worden gedaan op de technische buitendienst van Brother. Binnen de garantietermijn worden alleen de voorrijkosten van € 80,- exclusief btw in rekening gebracht. Na de garantieperiode worden naast de voorrijkosten ook het arbeidsloon van € 80,- exclusief btw per uur (met een minimum van een half uur) en eventuele onderdelen berekend.

Reparatie buiten de garantie
Voor alle reparaties die buiten de garantietermijn vallen kan Brother, op verzoek van de gebruiker, een prijsopgave maken. Indien men niet akkoord gaat met de prijsopgave, wordt er € 25,- exclusief btw onderzoekskosten berekend (exclusief eventuele transportkosten). Het is echter mogelijk om schriftelijk afstand te doen van het product, in dat geval vervallen de onderzoekskosten.

Op de uitvoering van de Garantiediensten en de Service uitbreidingen zijn de algemene voorwaarden van Brother van toepassing welke u dient te accepteren bij de registratie van uw Brother product. Deze algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen, www.brother.nl/algemene-voorwaarden. Indien u uw product niet binnen één maand na aanschaf registreert, dan wel de algemene voorwaarden niet accepteert, dan komt geen overeenkomst voor bovengenoemde diensten tot stand en heeft u geen recht op deze diensten.

Online Registratie
Om in aanmerking te komen voor de Garantiediensten of Service uitbreidingen, dient u het Brother product te registreren op de Brother website www.brother.nl bij Productregistratie of direct op www.brother.nl/registratie.

* de dekking is voor het vasteland van Nederland plus Texel
** erkend door de Brother Support afdeling en voor 12:00 aangemeld

Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 01-04-2022

Identiteit van de ondernemer
Brother International (Nederland) B.V.
Vestigingsadres: Industrieterrein Legmeer, Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Correspondentie-adres: Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Openingstijden: 08:30 - 17:00 uur maandag t/m vrijdag 
Telefoon: 020-5451251, Fax: 020-6436495 
E-mail: via dit formulier
KvK-nummer: 33.124.324
Btw-nummer: NL 001445431 B01
 
1.     Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Brother International (Nederland) B.V. (hierna te noemen: Brother). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten welke door Brother worden gesloten met Klant, inclusief bestellingen welke door Klant worden verricht op de internetsite van Brother. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door Brother voor iedere bestelling en/of transactie verstrekt aan de Klant en zijn daarnaast beschikbaar op de internetsite van Brother. Op verzoek zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden verzonden aan Klant.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Brother geeft Klant te kennen dat deze een exemplaar van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld heeft gekregen vóór het definitief plaatsen van de bestelling, alsmede dat Klant akkoord gaat met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2.     Levering
2.1 Levering van de op de internetsite aangeboden producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Een overeenkomst tussen Brother en een Klant komt tot stand nadat een bestelling door Brother op haalbaarheid is beoordeeld. Brother zal de bestellingen ten minste binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling door de Klant uitvoeren. Indien voorgaande niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of indien om een andere reden de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, dan ontvangt Klant binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht van Brother en heeft Klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten of ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Brother zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Brother geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Brother behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
2.6 Tenzij expliciet overeengekomen zijn in de levering niet inbegrepen de levering van verbruiksartikelen, zoals toners, inktpatronen, drums, batterijen, kabels en accessoires, installatie of configuratie.

3.     Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen ten aanzien van overheidswege opgelegde heffingen dit noodzakelijk maken.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de internetsite zijn in euro’s en inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Klant dient de betaling steeds in euro’s te voldoen conform de betalingsmogelijkheden zoals deze thans worden aangeboden op de internetsite van Brother. Tenzij uit de aard van de aangeboden betalingsmogelijkheid onverminderd duidelijk anders voortvloeit of op de factuur anders is aangegeven, geldt voor de betalingen van door Klant verschuldigde betalingen steeds een termijn van 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Brother heeft het recht de prijzen jaarlijks te indexeren. Slechts in geval de indexering hoger ligt dan 5% per jaar, heeft de Klant het recht de overeengekomen dienst schriftelijk middels een aangetekend schrijven op te zeggen zonder beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4.     Aanbiedingen
4.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
4.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Klant, behoudt Brother zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
4.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Brother slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4.4 Aanbiedingen van Brother gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
4.5 Brother kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

5.     Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, als bedoeld in artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek, heeft Klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Indien Klant na afloop van deze laatste termijn de geleverde zaken niet aan Brother heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5.2 Klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding maakt via het hiertoe bestemde formulier, Europees modelformulier voor herroeping, te vinden op www.brother.nl/herroeping.
5.3 Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroepping in de zin van dit artikel. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige volzin, draagt Brother er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourmelding alsmede de goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten voor de bestelling aan de Klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Klant.
5.4 Het herroepingsrecht als omschreven in dit artikel geldt niet voor:
-    diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de Klant, is begonnen voor de door Brother aangeboden zichttermijn van 14 dagen;
-    goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
-    voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
-    audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

6.     Duur van de overeenkomst, opzegging en ontbinding
6.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
6.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij een van beide partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode. Indien de overeenkomst is aangegaan met een consument dan wordt de overeenkomst na de initiële periode omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand geldt.
6.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatie- verstrekking door Klant gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
6.4  Indien Klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat Brother ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Brother vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Brother is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Klant tot gebruik van de diensten van Brother, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Brother vereist is.

7.     Privacy
7.1 Indien Klant een bestelling plaatst bij Brother, dan zullen er persoonsgegevens verwerkt worden door Brother om de bestelling te kunnen afhandelen. Deze persoonsgegevens worden door Brother opgenomen in haar klantenbestand.
7.2 Brother houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat op een zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens van haar Klanten.
7.3 Voordat Klant een bestelling plaatst bij Brother zal deze akkoord dienen te gaan met het Privacybeleid van Brother, www.brother.nl/privacy,  waarin nader staat omschreven op welke wijze Brother omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

8.     Conformiteit en garantie
8.1 Brother staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Brother gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8.2 Klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Brother) deze gebreken onmiddellijk per e-mail te melden aan Brother via: verkoop@brother.nl . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Brother teruggestuurd worden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen
8.3 Voor de producten die bij Brother aangekocht worden geldt een fabrieksgarantie van twee jaar. Bovenop de fabrieksgarantie geldt voor sommige producten een meer uitgebreide garantiedienst. Uitgebreide garantiediensten zijn alléén van toepassing als Klant zijn product via de internetsite heeft geregistreerd. Op de internetsite is vermeld welke garantiedienst op een specifiek product van toepassing is. Voor alle producten geldt dat het product gebruikt dient te worden volgens de voorschriften die worden verstrekt bij het desbetreffende product. De garantiedienst vangt aan op de datum van levering, welke is vermeld op de factuur. De garantiedienst wordt niet verlengd wanneer er een beroep is gedaan op de garantie en in dat kader herstel- of reparatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden of indien er in dat kader een vervangend product is verzonden. Om een beroep te kunnen doen op een garantie, dient Klant de factuur die Klant ontvangt bij aanschaf van het product te bewaren ter bewijs van de ingangsdatum van de garantietermijn.

8.4 Storingen of andere gebreken aan een product worden binnen de garantietermijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de desbetreffende onderdelen te vervangen. Indien dit naar het uitsluitend oordeel van Brother niet mogelijk is, of niet rendabel is, kan Brother ook besluiten een vervangend product te verzenden of – indien een vervangend product niet beschikbaar is – het aankoopbedrag te retourneren. De kosten (zoals transportkosten retour, arbeidsloon en kosten van onderdelen of vervangende producten) welke verbonden zijn aan het verhelpen van storingen of andere gebreken aan een product, zijn voor rekening van Brother. Vervangen onderdelen of producten worden na het inroepen van de garantie eigendom van Brother.

8.5  Buiten de garantiediensten vallen storingen of andere gebreken als gevolg van:
-    onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding;
-    onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting van het product;
-    externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen;
-    reparaties en/of aanpassingen die zijn uitgevoerd door personen of organisaties die niet door Brother voor deze werkzaamheden zijn geschoold, geautoriseerd en/of aangewezen;
-    gebruik van niet-originele onderdelen of verbruiksartikelen in de producten;
-    onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten;
-    stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant van het product aangegeven tolerantiebereik liggen;
-    het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de -gebruiksaanwijzing;
-    onjuist transport zonder geschikte verpakking;
8.6 De garantiediensten omvatten naast het verhelpen van een storing en/of ander gebrek, conform de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel, geen recht op andersoortige vergoedingen, verdergaand recht en/of enige vorm van schadevergoeding van Brother. Voorgaande geldt niet indien eventuele schade is ontstaan door opzet/of bewuste roekeloosheid van degene die door Brother is aangewezen tot het uitvoeren van reparatie- en/of herstelwerkzaamheden.  
8.7 De garantiediensten gelden niet indien: A) zolang de afnemer jegens Brother in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Brother en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
8.8 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de producten of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met andere apparatuur, programmatuur of materialen, of de hierboven in dit artikel genoemde oorzaken, vallen niet onder de Garantiediensten of Service uitbreidingen die Brother met Klant is overeengekomen. Indien Brother onderzoek en/of onderhoud verricht in verband met het in dit lid bepaalde, kan Brother de kosten van dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Het voorgaande laat al hetgeen Klant aan Brother ter zake van onderhoud verschuldigd is, onverlet. Brother is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.
8.9 Indien Klant een beroep wenst te doen op de garantiediensten of vragen hierover heeft, kan Klant zich richten tot Brother via e-mail : info@brother.nl. Klant dient hierbij een omschrijving te geven van de storing of andersoortig gebrek en dient daarnaast diens factuur paraat te houden en/of deze als bijlage mee te zenden met de e-mail. Brother zal Klant dan zo spoedig mogelijk berichten over de vervolgstappen.

9.     Uitvoering van de Garantiediensten en Service uitbreidingen
9.1 Brother zal zich inspannen de garantiediensten en service uitbreidingen met zorg uit te voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
9.2 Brother spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde termijnen zo veel mogelijk in acht te nemen. Door Brother genoemde tijden gelden steeds als streeftijden, en binden Brother niet.
9.3 De garantiediensten en service uitbreidingen worden verricht op producten mits deze zich op het vaste land van Nederland of Texel bevinden.
9.4 Klant heeft slechts recht op vervangende apparatuur gedurende de reparatieperiode indien hij een service uitbreiding heeft afgenomen die daar in voorziet.
9.5 De inhoud van de garantiediensten en service uitbreidingen wordt beschreven op de internetsite van Brother. Welke dienst van toepassing is voor het specifieke product dat Klant heeft, kan worden ingezien via de internetsite, www.brother.nl/servicepakketten.
9.6 Klant dient een storing zo snel mogelijk te melden door middel van een gedetailleerde melding. Zie hiervoor www.brother.nl/contact.
9.7 Klachten of overige vragen kunnen op dezelfde wijze worden gemeld bij Brother.

10.     Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
10.1 Alle door Brother aan de Klant verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Brother totdat de Klant alle bedragen die Klant aan Brother op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Brother zijn voldaan.
10.2 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van producten, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten of programmatuur die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd of gebruikt worden, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.
10.3 Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Brother of een door Brother aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Brother haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.4 Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Brother.

11.    Intellectuele eigendom
11.1 Brother (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle geleverde producten (inclusief daarbij geleverde programmatuur), op of via de internetsite aangeboden informatie en/of producten, waaronder alle teksten, programmatuur, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan informatie op de internetsite van Brother en of de producten, te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brother of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Klant mag informatie op de internetsite van Brother wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
11.2 Klant verkrijgt een niet exclusief, tijdelijk, niet-overdraagbaar en aan het specifieke product gebonden gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten. Gebruiksrechten worden in voorkomend geval aan Klant verleend onder de voorwaarde dat Klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

12.     Overmacht
12.1 Brother is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Brother alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Brother behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Brother gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Brother bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13.     Aansprakelijkheid
13.1 Met uitzondering van mogelijke productaansprakelijkheid is de totale overige aansprakelijkheid van Brother wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 10.000 (tien duizend Euro) bedragen.
13.2 De totale aansprakelijkheid van Brother voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderd- vijftig duizend Euro).
13.3 De aansprakelijkheid van Brother voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Brother verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
13.4 De in artikel 13.1 tot en met 13.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Brother.
13.5 Tenzij nakoming door Brother blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Brother wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant Brother onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Brother ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Brother in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
13.6 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Brother zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

14.     Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Brother en Klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de volgens de daartoe bevoegde Nederlandse rechter kennis.

14.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Brother en Klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

D-5.29.07 (17.08.2018)