Algemene voorwaarden voor deelname aan de EcoPro cashback promotie februari en maart 2024

 

Door deel te nemen aan de actie accepteert de deelnemer deze algemene voorwaarden voor deelname.

1. Organisator

(1) De actie wordt georganiseerd door Brother International (Nederland) B.V.

(2) De actie wordt uitgevoerd door het Bureau in opdracht van de organisator: marken mehrwert - brand added value AG, Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim, Duitsland ("Bureau")

2. Geldigheid

(1) Alle meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen die woonachtig zijn in of gevestigd zijn in Nederland komen in aanmerking voor deelname aan de actie.

(2) Om in aanmerking te komen voor deze klantenactie, moet u een van de in aanmerking komende Brother-producten hebben gekocht voor eigen gebruik, niet voor wederverkoop.

(3) Deze promotie is alleen geldig voor de in aanmerking komende producten vermeld in Bijlage 1, die binnen Nederland moeten zijn gekocht.

(4) Werknemers van Brother, zijn wederverkopers, distributeurs, groothandelaren, commerciële leasepartners en hun naaste families, financiële instellingen en het Bureau of iemand anders die betrokken is bij de totstandkoming en administratie van de actie worden uitgesloten van deelname aan deze actie.

(5) Claims mogen alleen door eindgebruikers worden ingediend. Claims die namens hun klanten van wederverkopers worden ontvangen, worden niet geaccepteerd.(6) Deze actie is alleen geldig voor nieuwe producten. Gerenoveerde apparaten, tweedehands apparaten, alle apparaten die zijn aangeschaft via commerciële leasing, huurkoop en alle apparaten die via internet zijn gekocht van een bedrijf dat niet in Nederland is geregistreerd, komen niet in aanmerking. Bovendien komen apparaten die gratis zijn aangeschaft als onderdeel van een promotie die direct of indirect door Brother International (Nederland) B.V. wordt ondersteund, ook niet in aanmerking. In alle omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van de eiser om de geldigheid van de levering te controleren.

3. Actievoorwaarden

(1) Eindklanten die binnen de actieperiode van 1 februari 2024 tot 31 maart 2024 een actieproduct kopen binnen Nederland en zich op of vóór 30 april 2024 voor de actie aanmelden, krijgen geld terug ("Cashback"), afhankelijk van het gekochte product, tot de waarde vermeld in bijlage 1.

(2) Er kunnen maximaal vier actieproducten per persoon worden geregistreerd voor de actie. Er kunnen maximaal vier personen per huishouden/bedrijf deelnemen aan de actie.

(3) De cashback kan slechts één keer worden toegepast per actie product als onderdeel van deze actie.

(4) Er wordt een vergelijking gemaakt van e-mailadressen, dubbele adressen en serienummers. Meerdere deelnames die in strijd zijn met deze deelnamevoorwaarden, samen met andere manipulatieve maatregelen, zullen leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer van de actie.

4. Promotionele producten

Cashback wordt uitbetaald in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden voor de producten die zijn opgenomen in de lijst met actieproducten (volgens bijlage 1) en het bedrag dat is vermeld voor het betreffende product zal worden uitbetaald.

5. Deelname aan de actie

(1) Als voorwaarde voor deelname aan het programma moet de eindklant de volgende informatie volledig en correct hebben bekendgemaakt en beschikbaar hebben gesteld op de website van de actie https://www.markenmehrwert.com/campaign/brother-nl-ecopro-cashback

➢ Naam en adres van de deelnemer

➢ E-mailadres van de deelnemer

➢ Serienummer van het actieproduct

➢ Scan of maak een foto van de factuur of een vergelijkbaar aankoopbewijs waarop de aankoopdatum en het product duidelijk herkenbaar zijn

➢ Gegevens voor het overmaken van de Cashback

(2) Een betaalbewijs van het verkoopplatform is onvoldoende bewijs van aankoop. Bovendien mag het aankoopbewijs aan niemand anders dan de deelnemer zijn afgegeven.

(3) De ontvanger (eindklant) blijft verantwoordelijk voor eventuele belastingverplichtingen bij ontvangst van de cashback.

(4) Na ontvangst van de deelname documenten ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail (noreply@markenmehrwert.com) van het Bureau. Het Bureau is bevoegd om per e-mail of brief contact op te nemen met de deelnemer als er vragen zijn over de uitvoering van de actie.

(5) Er bestaat geen recht op deelname als de informatie niet op tijd wordt ingediend, onleesbaar, onvolledig of anderszins onjuist is.

6. Uitbetalen van de Cashback

(1) De controle om te bepalen of er aanspraak kan worden gemaakt op Cashback wordt uitgevoerd door het Bureau; de Cashback wordt uitbetaald op de door de deelnemer opgegeven rekening.

(2) Het geld wordt uiterlijk zes (6) weken na ontvangst van alle deelname documenten, die tijdig moeten zijn ingediend, uitbetaald.

(3) Als er fouten zijn in de door de deelnemer opgegeven bankgegevens, kan er geen aanspraak worden gemaakt op het opnieuw overmaken van het geld. Brother International (Nederland) B.V.  kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het niet ontvangen van betaling als gevolg van onjuist verstrekte gegevens.

(4) De aanspraak op uitbetaling van de Cashback is niet overdraagbaar. De betaling zal in geen geval worden gedaan in contanten of in materiële activa.

(5) Brother International (Nederland) B.V. kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verloren claims, inclusief onjuiste registratie of onjuist ingediende gegevens

7. Verplichting tot terugbetaling indien het product wordt geretourneerd

Als een actieproduct is geregistreerd en binnen twee maanden na aankoop wordt geretourneerd, mag er geen aanspraak worden gedaan op de Cashback. Reeds toegekende Cashback moet worden terugbetaald.

8. Gegevensbescherming

(1) De gegevens die door de deelnemers in het kader van de actie worden verstrekt, worden door de organisator en het Bureau alleen weergegeven, verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de actie uit te voeren, zoals weergegeven in deze deelnamevoorwaarden. De deelnemers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, verwerking en het gebruik van hun gegevens door een e-mail te sturen naar brother-eu@markenmehrwert.com. Bij het intrekken van deze toestemming worden de gegevens van de betreffende deelnemer onmiddellijk gewist – verdere deelname aan de actie is helaas niet meer mogelijk.

(2) De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is om de Actie uit te voeren.

(3) Na beëindiging van de actie worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer gewist, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als een deelnemer echter heeft ingestemd met het ontvangen van reclame uitingen en informatie in verband met de actie door een kruisje te plaatsen in het daarvoor bestemde veld, zullen zijn persoonsgegevens worden gebruikt door de Organisator of zijn gelieerde ondernemingen. De deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van reclamemateriaal en informatie, met ingang van de toekomst.

9. Diversen

(1) De Organisator behoudt zich het recht voor om deze promotie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verlengen of voortijdig te beëindigen.

(2) Indien één of meer bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

(3) Als u vragen heeft over de uitvoering van de actie, dan kunt u een e-mail sturen naar brothereu@markenmehrwert.com

 

Modeltype

 

Cashback per apparaat

HL-L2400DWE

€ 25,-

DCP-L2627DWE

€ 40,-

MFC-L2860DWE

€ 40,-

HL-L3220CWE

€ 40,-

DCP-L3520CDWE

€ 75,-

MFC-L3740CDWE

€ 75,-


Koop een van de actiemodellen en meldt de printer aan voor cashback