A warehouse employee pulling a trolley of packaged and labelled Brother devices in a warehouse ready for transportation

Carbon Accounting: wat het is en het belang ervan

Met de invoering van ISO 14083:2023, zal Carbon Accounting een nieuwe term worden in het zakelijke lexicon. Belanghebbenden in de supply chain-, transport- en logistieke sector moeten zich er snel mee vertrouwd maken als ze concurrentievoordeel willen behalen. Ze zullen volledig moeten kunnen vertrouwen op geavanceerde labelsystemen als onderdeel van hun oplossing.


Wat is Carbon Accounting? 

Een CO2-boekhouding ziet er hetzelfde uit als een financiële boekhouding: het is een nauwkeurig, controleerbaar verslag van elke transactie, waarbij winst en verlies duidelijk wordt gelabeld in een standaard formaat. Het verschil is dat je hier niet praat over geld, maar over de CO2-uitstoot. De 'winst'- en 'verlies'-rekening (berekend in emissies i.p.v. in geld) zal uitwijzen hoe duurzaam jullie bedrijf echt is. Dit is een belangrijke referentie voor klanten, leveranciers, consumenten, regelgevende instanties en, vreemd genoeg, ook voor die 'andere' accountants in het bedrijf, wiens taak het is om de algehele bedrijfsresultaten in de gaten te houden. Deze ontwikkeling benadrukt nogmaals het belang van correcte, betrouwbare en leesbare labels op zendingen, pallets en pakketten. Verspilde kilometers door onnodig verkeerd geadresseerde zendingen, zullen de bedrijfsresultaten op meer dan één manier beïnvloeden.

Carbon Accounting is van belang omdat klanten, leveranciers en consumenten steeds meer willen weten over de CO2-uitstoot, welke delen van de toeleveringsketen verantwoordelijk zijn en welke stappen er worden genomen om die uitstoot te verminderen (in plaats van te compenseren, een belangrijke ommekeer in benadering). Stakeholders staan niet alleen; Ook internationale en lokale regelgeving komt op gang. De EU's Corporate Sustainability Reporting Director (CSRD), die eind 2022 werd geïntroduceerd, vereist dat grote bedrijven (o.a. meer dan 250 werknemers of een omzet van meer dan € 40 miljoen per jaar) beginnen met het rapporteren van cijfers over 2024 begin 2025. Ondertussen beginnen er  gemeenschappelijke normen te ontstaan, voor de kwantificering en rapportage van broeikasgassen die voortkomen uit activiteiten in de transportketen. ISO 14083:2023 schetst een raamwerk voor toekomstige richtlijnen voor supply chain-organisaties.

Carbon Accounting om de klimaatdoelstellingen te halen

Bedrijven die niet het initiatief nemen om manieren te onderzoeken om hun CO2-uitstoot te beheersen en vervolgens terug te dringen, zullen in de tweede helft van dit decennium in een race terechtkomen om hun achterstand in te halen. Het is niet langer goed genoeg om te compenseren,  het gaat om de CO2-reductie die bedrijven nu kunnen realiseren, Als je klimaatdoelen wilt behalen, in overeenstemming wil zijn met de huidige en potentiële toekomstige wetgeving en tegelijkertijd je merk wil beschermen, moet de uitstoot  voldoen aan de afgesproken normen.

Emissies zijn in de logistieke sector meer van belang dan in de meeste andere sectoren. In de VS is het transport (inclusief het binnenlandse autogebruik) de sector die het meeste bijdraagt aan de CO2-uitstoot en 29% van alle emissies genereert1. In de EU was transport verantwoordelijk voor 25% van alle emissies in 20202. De Europese Commissie speelt een prominente rol bij het aanpakken van de reductie van deze emissies via nieuwe regelgeving. Met het ‘Fit for 55'-initiatief richt de EU zich op het vermindering van de netto-uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 55% in 2030, waarbij klimaatneutraliteit tegen 2050 wordt nagestreefd. Het is een ambitieus, controversieel plan waarin modale verschuivingen de hoeksteen van de doelstelling vormen.

Als onderdeel van het plan zijn grote bedrijven verplicht om emissiegegevens in te dienen als onderdeel van hun ESG-rapportage (Environmental, Social and Governance). Hoewel de eisen momenteel alleen van toepassing zijn op de grote spelers, mogen kleine en middelgrote bedrijven er niet automatisch van uitgaan dat ze altijd van dergelijke eisen zullen worden vrijgesteld. Bedrijven die in de toekomst staat zijn om deze emissiegegevens te gebruiken voor hun eigen ambitie en doelstellingen, kunnen profiteren en concurrentievoordeel behalen. 

Emissierapportage

De meeste waarnemers zijn zich ervan bewust dat de emissies over het algemeen in twee categorieën zijn onderverdeeld: directe emissies (die jouw bedrijf zelf produceert) en indirecte emissies (die elders worden  uitgestoten, maar die jouw bedrijf nodig heeft om te kunnen functioneren).

Voor berekenings- en rapportagedoeleinden zijn de broeikasgasemissies nu verfijnd in drie, preciezere categorieën.

· Scope 1 – de uitstoot geproduceerd door je eigen bedrijf en activa – gebouwen, voertuigen en uitrusting vallen allemaal in deze categorie.

· Scope 2 – de producten die niet rechtstreeks door jouw bedrijf worden geproduceerd, maar die wel nodig zijn om effectief te kunnen functioneren – elektriciteit, licht en warmte zijn allemaal voorbeelden hiervan.

· Scope 3 - de meest complexe, omdat deze alle relevante emissies omvat die zowel naar boven, als naar beneden in de toeleveringsketen worden geproduceerd, maar waarvoor jouw organisatie niet direct verantwoordelijk is. Het kopen, gebruiken en weggooien van producten of diensten van leveranciers vallen in deze categorie; zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers worden ook in deze categorie meegerekend.

Het meten van koolstofemissies is daarom ingewikkeld, maar de EU maakt snel vorderingen in de richting van harmonisatie van normen geleid door het GLEC-raamwerk (Global Logistics and Emissions Council), dat in 2014 werd opgericht om industriële richtlijnen te formuleren. De zeer recentelijk overeengekomen ISO 14083-norm maakt nu consistente berekening en rapportage van de uitstoot van broeikasgassen in de mondiale logistiek mogelijk. Hierbij is speciaal aandacht voor hulp op het gebied van Scope 3.

Het lijkt duidelijk dat early adopters van ISO 14083 een voordeel zullen hebben ten opzichte van hun concurrenten. Door vroegtijdig de ISO 14083-certificering te behalen, geven bedrijven  blijk van een aanzienlijke inzet op het gebied van duurzaamheid en netto-nuldoelstellingen. De beweging naar duurzame productie en opslag is onvermijdelijk voor alle bedrijven, maar degenen die dit het eerste voor elkaar hebben, zullen vertrouwen wekken bij hun klanten en hun aandeelhouders, en op de lange termijn goodwill creëren voor de reputatie van het bedrijf.

Om de uitstoot van de toeleveringsketen te kunnen rapporteren en verminderen, is volledige transparantie nodig om nauwkeurig gegevens te kunnen verzamelen. Naast het rapporteren en verminderen van de CO2-uitstoot, zal volledig inzicht extra voordelen opleveren. Het zorgt er ook voor dat je instaat bent om risicogebieden of belemmeringen bij leveranciers op te sporen.

Zoals het oude gezegde luidt: wat je niet kunt meten, kun je niet beheren. Een nauwkeurig inzicht in de emissieprestaties van jouw bedrijf en toeleveringsketen, ondersteund door bewijsmateriaal, laat zien waar je wijzigingen kunt aanbrengen. Denk aan overstappen naar een andere transportmodus, processen met een leverancier beoordelen, opnieuw naar je locaties en gebouwen kijken of contracten verkennen met nieuwe criteria. Dit is de kans om de uitstoot voor jouw bedrijf kosteneffectief te beheren. En we mogen niet vergeten dat het nogmaals het belang benadrukt van correcte, betrouwbare, leesbare en herhaalbare etikettering – een verkeerd gelezen of verkeerd geadresseerd pakket als gevolg van onleesbare labels kan zorgvuldig opgestelde plannen voor CO2-reductie in één klap verstoren. Verspilde en onnodige kilometers brengen extra kosten met zich mee die meetellen in de Carbon Accounting.

Wil je weten welke labeloplossingen Brother kan bieden om jullie bedrijf of organisatie te ondersteunen bij efficiënte etikettering en het reduceren van CO2-emissies? Ga dan naar onze pagina over oplossingen voor transport en logistiek.

 

BRONNEN: 1EPA, mei 2023; 2Milieuagentschap van de EU, Transport en Mobiliteit, augustus 2023Meer van Efficiëntie

Aanbevolen

Terug naar boven